Príprava a realizácia projektov, financovaných z eurofondov

Príprava a realizácia projektov, financovaných z eurofondov

Výhodou našich konzultačných služieb je využitie viac ako 14 ročných skúseností a odbornosti tímu spoločnosti a zároveň zníženie potreby vašej vlastnej angažovanosti pri získaní prostriedkov na financovanie projektu. Naša spoločnosť sa Vašim projektom bude naplno zaoberať počas celého projektového cyklu a bude vám neustále k dispozícii. Komplexná ponuka konzultačných služieb pozostáva z 3 etáp:

Etapa I.

Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)

Zabezpečíme pre vás kompletnú prípravu dokumentácie potrebnej na podanie žiadosti o NFP. Povedieme a zrealizujeme celý administratívny proces. Etapa I. zahŕňa nasledovnú činnosť:

 • Nájdenie vhodného podporného programu a Výzvy na predkladanie žiadostí
 • Analýza oprávnenosti spoločnosti na čerpanie FNP
 • Konzultácie na príslušnom riadiacom orgáne
 • Komplexná príprava žiadosti o získanie NFP, Projektu a Finančnej analýzy
 • Manažment získania všetkých potrebných príloh k žiadosti, ich verifikácia podľa požiadaviek
 • Tlač a viazanie žiadosti, vrátane príloh, v tlačenej a elektronickej forme
 • Podanie žiadosti o NFP
 • Zabezpečenie legislatívneho, finančného a právneho poradenstva
 • Monitoring a prípadné doplnenie podanej žiadosti
 • Manažment prípravy podpisu zmluvy o čerpaní NFP

Etapa II.

Verejné obstarávanie

Všetky výdavky na realizáciu projektu, financovaného z eurofondov, musia byť obstarané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zrealizujeme pre vás kompletný proces verejného obstarávania na kľúč:

 • Určenie predpokladanej hodnoty zákazky a spôsobu obstarávania
 • Vypracovanie a zverejnenie Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a Súťažných podkladov
 • Komunikácia s uchádzačmi
 • Odborný dohľad nad formálnou stránkou priebehu procesu verejného obstarávania
 • Spracovanie a vedenie požadovanej dokumentácie v zmysle zákona, zverejňovanie
 • Komunikácia s riadiacim orgánom a Úradom pre verejné obstarávanie

Etapa III.

Implementácia projektu a monitorovacie obdobie projektu

Získanie dotácie ešte nie je „vyhratý boj“. Samotná realizácia projektu si vyžaduje profesionálny projektový manažment, odbornú komunikáciu a spoluprácu s príslušným ministerstvom, či agentúrou. Veľmi dôležité je preklenutie monitorovacieho obdobia po ukončení projektu. Počas realizácie projektu a celého monitorovacieho obdobia sme tu stále pre Vás. Zabezpečíme:

 • Administratívne vedenie a manažment realizácie projektu vo vzťahu k riadiacemu orgánu
 • Zostavenie a dodržiavanie časového plánu
 • Kontrola priebehu, výsledkov a merateľných ukazovateľov
 • Príprava žiadostí o platbu
 • Príprava priebežných a záverečnej monitorovacej správy
 • Príprava a realizácia zmenových konaní
 • Publicita a informovanosť
 • Príprava všetkých následných monitorovacích správ
 • Účasť na všetkých kontrolách riadiaceho orgánu počas implementácie projektu